Εργαλεία για το Μηχανικό - Μελετητή

Για το Μηχανικό – Μελετητή παρέχονται συγκεκριμένα εργαλεία που παρέχονται αφενός για την εξαγωγή δεδομένων από το σύστημα με σκοπό την σύνταξη της μελέτης και αφετέρου για την υποβολή ψηφιακού αρχείου μελέτης προς έλεγχο συμβατότητας και ορθότητας. 

Σύμφωνα και με την Υπουργική Απόφαση 2711 του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 149/Β 2015), οι χάρτες και τα διαγράμματα που υποβάλλονται από τους αρμόδιους μελετητές για την έγκριση πράξεων (αποφάσεων ή διαταγμάτων) που θεσμοθετούν πολεοδομική πληροφορία, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή αρχείου GML προκαθορισμένης δομής και περιεχομένου ως προς την οργάνωση των δεδομένων των χωροαντικειμένων.

Ειδικότερα οι ιδιώτες μηχανικοί -μελετητές έχουν τις παρακάτω δυνατότητες:

Α) λήψη αποσπάσματος της περιοχής σε διανυσματική μορφή με σκοπό να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα ως «υπόβαθρο» για περαιτέρω μελέτη, όπως για παράδειγμα σε σημειακές τροποποιήσεις ή σε μελέτες επέκτασης ή αναθεώρησης. Η εξαγωγή γίνεται σε αρχείο GML τυποποιημένης δομής, ίδιας μ’ αυτή που θα πρέπει να παραδίδεται από τον μελετητή στις Υπηρεσίες Χωρικού Σχεδιασμού προς περαιτέρω έγκριση και ενημέρωση.

Β) έλεγχο συμβατότητας των αρχείων μορφής GML που παραδίδουν στις Υπηρεσίες Χωρικού Σχεδιασμού στο πλαίσιο μίας μελέτης ή τροποποίησης, σύμφωνα με τη Απόφαση 2711 (ΦΕΚ 149/Β 2015). Ο έλεγχος αφορά τόσο στη δομή του αρχείου όσο και στο περιεχόμενο και της γεωματρίας των δεδομένων του.